U.S. bioweapons lab in Tbilisi, Georgia, reportedly experimenting on humans: hepatitis deaths linked

From Strategic Culture Foundation

US Biological Warfare Program in the Spotlight Again

9-13-18

PETER KORZUN |

This is a scoop to bring the US biological warfare effort back into the spotlight. On Sept. 11, Russian media reported that the Richard Lugar Center for Public Health Research laboratory, a research facility for high-level biohazard agents located near Tbilisi, Georgia, has used human beings for conducting biological experiments.

Former Minister of State Security of Georgia Igor Giorgadze said about it during a news conference in Moscow, urging US President Donald Trump to launch an investigation. He has lists of Georgians who died of hepatitis after undergoing treatment in the facility in 2015 and 2016. Many passed away on the same day. The declassified documents contain neither the indication of the causes of deaths nor real names of the deceased. According to him, the secret lab run by the US military was established during the tenure of former Georgian President Mikheil Saakashvili. The viruses could spread to neighboring countries, including Russia, Igor Giorgadze warned.

The laboratory’s work is tightly under wraps. Only US personnel with security clearance have access to it. These people are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense cooperation.

Continue reading

Zika szaleje w mediach. Prof. Maria Dorota Majewska

Wolna Polska

Opublikowano Luty 9, 2016

Kolejna wirusowa histeria opanowała korporacyjne media.  Tym razem dotyczy wirusa zika.  Zapewne wszyscy już słyszeli o nowej epidemii zarażeń tym wirusem, który ma wkrótce zaatakować cały świat i wywołać masowe małogłowie (mikrocefalia) u niemowląt. Media straszą wirusem roznoszonym przez komary i epatują obrazami małogłowych dzieci, równocześnie ukrywając istotne informacje.

a

Municipal workers sprays insecticide to combat the Aedes aegypti mosquitoes that transmits the Zika virus at the Imbiribeira neighborhood in Recife, Pernambuco state, Brazil, Tuesday, Jan. 26, 2016. Brazil's health minister Marcelo Castro said that nearly 220,000 members of Brazil's Armed Forces would go door-to-door to help in mosquito eradication efforts ahead of the country's Carnival celebrations. (AP Photo/Felipe Dana)

Jakie są dowody, że mikrocefalia jest skutkiem zarażenia ziką?  Jak dotąd, praktycznie żadne.  Wirus ten występuje w wielu regionach świata i skutki zarażenia się nim dotąd były łagodne, przypominające krótkotrwałe przeziębienie. Spośród 4180 podejrzanych przypadków mikrocefalii, Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia dokładnie zbadało 732 przypadków i potwierdziło małogłowie tylko u 270 niemowląt; w tej grupie zikę znaleziono zaledwie u 6 niemowląt.  Nie może więc być tu mowy o żadnej korelacji małogłowia z zarażeniem ziką.   

Z drugiej strony, mikrocefalia oraz inne zaburzenia rozwoju mózgu korelują czasowo z wprowadzeniem w Brazylii w 2014 r. masowych szczepień ciężarnych kobiet szczepionką Tdap (tężec, dyfteryt, krztusiec), która nigdy nie była testowana pod względem bezpieczeństwa na tej populacji. Mamy tu więc do czynienia z mengelowskim eksperymentem medycznym na skalę całego narodu.  Szczepionki te zawierają duże dawki silnie toksycznej rtęci (tiomersalu), znanej z powodowania zaburzeń rozwoju mózgu. Bardzo prawdopodobne, że małogłowie jest tragicznym skutkiem tych toksycznych szczepień, na co wskazuje brazylijskie badanie. (http://quiteriachagas.com/2016/01/28/causa-da-microcefalia-em-pernambuco-nao-e-zika-virus-foram-as-vacinas-em-gestantes-diz-estudo/). 

Zika oskarżana jest również o wywoływanie zespołu Guillaina-Barrégo, choroby będącej typowym powikłaniem wielu szczepień, w której układ immunologiczny atakuje nerwy. To wszystko sugeruje, że możemy tu mieć do czynienia z maskowaniem tragicznych powikłań poszczepiennych, będących przyczynami zarówno małogłowia jak i zespołu Guillaina-Barrégo

Inną możliwą przyczyną mikrocefalii może być zatrucie kobiet i ich płodów pestycydami oraz herbicydami. Brazylia jest znana z tego, że stosuje bardziej toksyczne środki ochrony roślin i w znacznie większych ilościach niż inne kraje.  Niewykluczone, że oba czynniki – szczepienia ciężarnych i pestycydy – synergicznie zatruwają płody brazylijskich kobiet.            

Znamienne jest to, że przy braku dowodów na związek ziki z małogłowiem, firmy farmaceutyczne wraz z WHO już zapowiadają szczepienia przeciw temu wirusowi (będące rzekomo w przygotowaniu).  Zapewne wkrótce w niektórych krajach wszystkie kobiety ciężarne będą zmuszane do ich przyjmowania i wtedy prawie wszystkie dzieci mogą rodzić się patologiczne, jeśli wcześniej nie ulegną poronieniom.  

Innym niewyjaśnionym aspektem „zikowej epidemii” jest jej czasowy związek z masowym wypuszczeniem w Brazylii przez firmę biotechnologiczną Oxitec genetycznie zmodyfikowanych komarów.  Intrygujące jest, że wirus zika został opatentowany, jest magazynowany i sprzedawany przez Fundację Rockefellera, która od lat zajmuje się tworzeniem produktów służących depopulacji.  Nic więc dziwnego, że wiele osób podejrzewa, iż genetycznie zmodyfikowane komary zarażone ziką zostały wypuszczone jako broń biologiczna.  Nikt nie wie, jak one zmienią ekologię i epidemiologię wielu wirusowych chorób na świecie.  Fakt, że rząd Brazylii zatrudnił setki tysięcy żołnierzy do zwalczania tych komarów wskazuje na prawdopodobną klęskę ekologiczną.  Docierające do nas informacje są niestety często ze sobą sprzeczne lub niewiarygodne, więc trudno mieć jasny obraz tego zagrożenia.   W tej sytuacji, nie poddając się medialnej propagandzie, warto zachować zdrowy rozsądek i na wszelki wypadek unikać wszelkich ukąszeń komarów.    

a

Zwyrodnienie korporacyjnej medycyny i służących jej mediów jest dziś tak dalece posunięte, że coraz powszechniej dzieci upośledzone, chronicznie chore, kalekie, autystyczne uznaje się za normę. Natomiast zdrowe, prawidłowo rozwinięte dzieci (zwykle nieszczepione) wkrótce będą uważane za nienormalne, będą prześladowane i pewnie zamykane w psychuszkach. Korporacyjna medycyna zdiagnozuje je, jako osobniki z syndromem deficytu szczepień, na co skuteczną kuracją będzie ładunek toksycznych szczepionek.  

Prof. Maria Dorota Majewska

Suplement:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zika-szaleje-w-mediach-prof-maria-dorota-majewska-2016-02

Zika raging in the media — Prof. Maria Dorota Majewska

From Wolna Polska
February 9, 2016

a

Municipal workers sprays insecticide to combat the Aedes aegypti mosquitoes that transmits the Zika virus at the Imbiribeira neighborhood in Recife, Pernambuco state, Brazil, Tuesday, Jan. 26, 2016. Brazil's health minister Marcelo Castro said that nearly 220,000 members of Brazil's Armed Forces would go door-to-door to help in mosquito eradication efforts ahead of the country's Carnival celebrations. (AP Photo/Felipe Dana)

Another viral hysteria mastered by the corporate media. This time it’s the virus zika. Probably everyone has heard about the new epidemic of infection with this virus, which is soon to invade the whole world and trigger massive microcephaly (microcephaly) in infants. Media scare a virus spread by mosquitoes and dazzle images small-headed children while hiding relevant information.

What is the evidence that microcephaly is the result of infection Zika? So far, virtually none. This virus is found in many regions of the world and the effects of catching him so far been mild, cold-like short-lived. Of the 4180 suspected cases of microcephaly, the Brazilian Ministry of Health thoroughly investigated 732 cases and confirmed microcephaly only in 270 infants; zikę in this group we found only 6 infants. There can therefore be no question of any correlation with microcephaly infection zika.

On the other hand, microcephaly and other developmental disorders of the brain correlate temporally with the introduction in Brazil in 2014. Mass vaccination of pregnant women Tdap vaccine (tetanus, diphtheria, pertussis), which has never been tested for safety in this population. So here we have to deal with Mengele-like medical experiment on the scale of an entire nation. These vaccines contain large doses of highly toxic mercury (thimerosal), known to cause disorders of brain development. Very likely that microcephaly is a tragic consequence of these toxic vaccinations, as indicated by the Brazilian study.

(http://quiteriachagas.com/2016/01/28/causa-da-microcefalia-em-pernambuco-nao-e-zika-virus-foram-as-vacinas-em-gestantes-diz-estudo/ ).Zika is also accused of causing Guillain -Barre disease, which is a typical complication of many vaccination, in which the immune system attacks the nerves. This all suggests that we here have to do with masking tragic-vaccination complications, which are both causes of microcephaly and Guillain -Barré.

Another possible cause of microcephaly may be poisoning women and their fetuses pesticides and herbicides. Brazil is known that uses more toxic pesticides and in much larger quantities than other countries. It is possible that both factors – the vaccination of pregnant and pesticides – are poisoning synergistically fetuses Brazilian women. It is significant that in the absence of evidence of an association with microcephaly of zika, pharmaceutical companies, together with the WHO is already foretold vaccination against this virus (which are allegedly in preparation). Probably soon in some countries, all pregnant women will be forced to accept them, and then almost all children can be born abnormal, if not previously will miscarriages.

Another unexplained aspect “zika epidemic” is its temporal relationship with the mass release in Brazil by the biotech company Oxitec genetically modified mosquitoes. What is intriguing is that the virus zika has been patented, it is stored and sold by the Rockefeller Foundation, which has been involved in the creation of products for depopulation. It is no wonder that many people suspected that genetically modified mosquitoes infected Zika were released as a biological weapon. No one knows how they will change the ecology and epidemiology of many viral diseases in the world. The fact that the Brazilian government has hired hundreds of thousands of troops to fight the mosquitoes indicates a probable ecological disaster. Information reaching us are, unfortunately, often conflicting or unreliable, so it is difficult to have a clear picture of the threat. In this situation, not giving in to media propaganda, it is common sense and precaution to avoid any mosquito bites.

a

The degeneration of corporate medicine and serving the media today is so far-reaching that increasingly handicapped children, chronically ill, crippled, autism is considered the norm. In contrast, healthy, normally developed children (usually vaccinated) will soon be regarded as abnormal, they will be persecuted and probably closed psyche-houses. Corporate medicine diagnose them as individuals with the syndrome deficit vaccination, which will effectively cure the load of toxic vaccines.

Prof. Maria Dorota Majewska

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zika-szaleje-w-mediach-prof-maria-dorota-majewska-2016-02

Zika outbreak epicenter in same area where GM mosquitoes were released in 2015

Global Research, January 29, 2016
The Anti-Media 28 January 2016

The World Health Organization announced it will convene an Emergency Committee under International Health Regulations on Monday, February 1, concerning the Zika virus ‘explosive’ spread throughout the Americas. The virus reportedly has the potential to reach pandemic proportions — possibly around the globe. But understandingwhy this outbreak happened is vital to curbing it. As the WHO statement said:

“A causal relationship between Zika virus infection and birth malformations and neurological syndromes … is strongly suspected. [These links] have rapidly changed the risk profile of Zika, from a mild threat to one of alarming proportions.

“WHO is deeply concerned about this rapidly evolving situation for 4 main reasons: the possible association of infection with birth malformations and neurological syndromes; the potential for further international spread given the wide geographical distribution of the mosquito vector; the lack of population immunity in newly affected areas; and the absence of vaccines, specific treatments, and rapid diagnostic tests […]

“The level of concern is high, as is the level of uncertainty.”

Zika seemingly exploded out of nowhere. Though it was first discovered in 1947, cases only sporadically occurred throughout Africa and southern Asia. In 2007, the first case was reported in the Pacific. In 2013, a smattering of small outbreaks and individual cases were officially documented in Africa and the western Pacific. They also began showing up in the Americas. In May 2015, Brazil reported its first case of Zika virus — and the situation changed dramatically.

Brazil is now considered the epicenter of the Zika outbreak, which coincides with at least 4,000 reports of babies born with microcephaly just since October.

zika-microcephalyWhen examining a rapidly expanding potential pandemic, it’s necessary to leave no stone unturned so possible solutions, as well as future prevention, will be as effective as possible. In that vein, there was another significant development in 2015.

Oxitec first unveiled its large-scale, genetically-modified mosquito farm in Brazil in July 2012, with the goal of reducing “the incidence of dengue fever,” as The Disease Daily reported. Dengue fever is spread by the same Aedes mosquitoes which spread the Zika virus — and though they “cannot fly more than 400 meters,” WHO stated, “it may inadvertently be transported by humans from one place to another.” By July 2015, shortly after the GM mosquitoes were first released into the wild in Juazeiro, Brazil, Oxitec proudly announced they had “successfully controlled the Aedes aegypti mosquito that spreads dengue fever, chikungunya and zika virus, by reducing the target population by more than 90%.”

Though that might sound like an astounding success — and, arguably, it was — there is an alarming possibility to consider.

Nature, as one Redditor keenly pointed out, finds a way — and the effort to control dengue, zika, and other viruses, appears to have backfired dramatically.

zika

Juazeiro, Brazil — the location where genetically-modified mosquitoes were first released into the wild.

zika

Map showing the concentration of suspected Zika-related cases of microcephaly in Brazil.

The particular strain of Oxitec GM mosquitoes, OX513A, are genetically altered so the vast majority of their offspring will die before they mature — though Dr. Ricarda Steinbrecher published concerns in a report in September 2010 that a known survival rate of 3-4 percent warranted further study before the release of the GM insects. Her concerns, which were echoed by several other scientists both at the time and since, appear to have been ignored — though they should not have been.

Those genetically-modified mosquitoes work to control wild, potentially disease-carrying populations in a very specific manner. Only the male modified Aedes mosquitoes are supposed to be released into the wild — as they will mate with their unaltered female counterparts. Once offspring are produced, the modified, scientific facet is supposed to ‘kick in’ and kill that larvae before it reaches breeding age — if tetracycline is not present during its development. But there is a problem.

zika-mosquito

Aedes aegypti mosquito. Image credit: Muhammad Mahdi Karim

According to an unclassified document from the Trade and Agriculture Directorate Committee for Agriculture dated February 2015, Brazil is the third largest in “global antimicrobial consumption in food animal production” — meaning, Brazil is third in the world for its use of tetracycline in its food animals. As a study by the American Society of Agronomy, et. al., explained, “It is estimated that approximately 75% of antibiotics are not absorbed by animals and are excreted in waste.” One of the antibiotics (or antimicrobials) specifically named in that report for its environmental persistence is tetracycline.

In fact, as a confidential internal Oxitec document divulged in 2012, that survival rate could be as high as 15% — even with low levels of tetracycline present. “Even small amounts of tetracycline can repress” the engineered lethality. Indeed, that 15% survival rate was described by Oxitec:

“After a lot of testing and comparing experimental design, it was found that [researchers] had used a cat food to feed the [OX513A] larvae and this cat food contained chicken. It is known that tetracycline is routinely used to prevent infections in chickens, especially in the cheap, mass produced, chicken used for animal food. The chicken is heat-treated before being used, but this does not remove all the tetracycline. This meant that a small amount of tetracycline was being added from the food to the larvae and repressing the [designed] lethal system.”

Even absent this tetracycline, as Steinbrecher explained, a “sub-population” of genetically-modified Aedes mosquitoes could theoretically develop and thrive, in theory, “capable of surviving and flourishing despite any further” releases of ‘pure’ GM mosquitoes which still have that gene intact. She added, “the effectiveness of the system also depends on the [genetically-designed] late onset of the lethality. If the time of onset is altered due to environmental conditions … then a 3-4% [survival rate] represents a much bigger problem…”

As the WHO stated in its press release, “conditions associated with this year’s El Nino weather pattern are expected to increase mosquito populations greatly in many areas.”

Incidentally, President Obama called for a massive research effort to develop a vaccine for the Zika virus, as one does not currently exist. Brazil has now called in 200,000 soldiers to somehow help combat the virus’ spread. Aedes mosquitoes have reportedly been spotted in the U.K. But perhaps the most ironic — or not — proposition was proffered on January 19, by the MIT Technology Review:

“An outbreak in the Western Hemisphere could give countries including the United States new reasons to try wiping out mosquitoes with genetic engineering.

“Yesterday, the Brazilian city of Piracicaba said it would expand the use of genetically modified mosquitoes …

“The GM mosquitoes were created by Oxitec, a British company recently purchased by Intrexon, a synthetic biology company based in Maryland. The company said it has released bugs in parts of Brazil and the Cayman Islands to battle dengue fever.”

Aedes aegypti mosquito. Image credit: Muhammad Mahdi Karim